Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků klienta vyplývajících z odpovědnost Fyzioterapie Cestoukezdravi.cz, se sídlem Za Kostelem 67, Všenory 25231, IČO 60360623,za vady poskytnutých služeb  (dále jen „reklamace“) a jejich vyřizování v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Reklamace poskytování zdravotních služeb je upravena v Postupu při vyřizování stížností při poskytování zdravotních služeb.

1. Uplatňování reklamací

Cestoukezdravi.cz  neodpovídá za reklamace klienta, které jsou jím způsobeny  v důsledku podání chybných anebo klamavých informací.

1.1 Pokud smluvně sjednaná služba nebo zboží nebylo poskytnuto ve sjednaném rozsahu, kvalitě, množství nebo úrovni, může Klient svá práva z odpovědnosti za vady uplatnit formou reklamace u poskytovatel služeb.

1.2 Při reklamaci poskytovaných služeb musí Klient vždy doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele.

1.3 O uplatnění reklamace bude sepsán reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace, ve kterém budou uvedeny osobní údaje Klienta, obsah reklamace, požadovaný způsob vyřízení reklamace a datum přijetí reklamace. Klient obdrží jedno vyhotovení tohoto dokumentu a podpisem potvrdí souhlas s jeho obsahem a převzetí.

2. Vyřizování reklamací

2.1 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, dle kapacitních možností zařízení.

2.2 O podaných reklamacích a uplatněných nároků z odpovědnosti za vady je vedena evidence, která je uložena v sídle Cestoukezdravi.cz.

3. Součinnost klienta při vyřizování reklamací

3.1 Klient je povinen poskytnout potřebnou součinnost k vyřízení reklamace, zejména podat úplné informace, předložit reklamované zboží, pokud to jeho povaha umožňuje, případně předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod.

4. Způsoby vyřízení reklamace

4.1 V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby či reklamovaného zboží nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby či výměny zboží.

4.2 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit ani poskytnout náhradní plnění, má Klient právo na přiměřenou slevu z ceny poskytnutého plnění, případně vrácení částky již zaplacených služeb.

4.3 V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je Klient písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.

4.4 V případě, kdy v rámci reklamačního řízení Cestoukezdravi.cz zjistí, že vzniklá hmotná škoda byla způsobena okolnostmi, které byly způsobeny Klientem, zejména kdy Klient vědomě a hrubě porušil pokyny a provozní řád Cestoukezdravi.cz, se kterým byl seznámen před zahájením poskytování služeb, případně dílčí služby, nebo Klient  neinformoval o podstatných okolnostech mající vliv na poskytování služeb, povinnost Cestoukezdravi.cz nahradit takto vzniklou škodu poměrně sníží.

4.5 V případě, kdy v rámci reklamačního řízení Cestoukezdravi.cz zjistí, že smluvně sjednaná anebo jinak požadovaná služba byla poskytnuta ve sjednaném rozsahu, kvalitě, množství nebo úrovni, nebo byla Cestoukezdravi.cz  odmítnuta z důvodných pochybností o zdravotním stavu klinta, zejména proto, že vyžadovaná služba není pro klienta ze zdravotního hlediska vhodná, na což byl Klient Cestoukezdravi.cz  upozorněn, je reklamace posouzená jako nedůvodná a je postupováno dále dle odst. 4.4 tohoto článku.

17.2.2020 Všenory

 

Postup při vyřizování stížností při poskytování zdravotní péče

Podat stížnost na zdravotní služby poskytnuté Cestoukezdravi.cz může:

  • pacient,
  • zákonný zástupce pacienta,
  • osoba blízká (pokud pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdrav. stav nebo pokud zemřel),
  • osoba zmocněná pacientem,

a to písemně na adresu sídla : Fyzioterapie Cestoukezdravi.cz, Za Kostelem 67, Všenory 25231.

 

Postup vyřizování stížnosti při poskytování zdravotních služeb.

  1. Fyzioterapie Cestoukezdravi.cz  je povinna navrhnout stěžovateli projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné,
  2. Fyzioterapie cestoukezdravi.cz vyřídí stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů.  O prodloužení stížnosti a jejím postoupení je povinen stěžovatele neprodleně informovat.
  3. Fyzioterapie cestoukezdravi.cz  vede evidenci o podání stížností a o způsobu řešení.
  4. Stěžovateli umožní nahlížet do konkrétní stížnosti spisu a pořizovat z něj kopie.
  5. Jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, poskytne mu Fyzioterapie cestoukezdravi.cz  na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost.
  6. Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu zasláním písemné stížnosti, a to:

Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor zdravotnictví, Zborovská 81,15000 Praha5- Smíchov.

17.2.2020 Všenory

Dne 13.11.2023 jsme spustili nový rezervační systém! Objednání je možné zde.

Děkujeme a přejeme pěkný den

Od 01.01.2024 dochází k následné úpravě ceníku za fyzioterapii (dospělí - 1.000Kč, děti 800Kč)

This will close in 20 seconds