GDPR
Ochrana osobních údajů

GDPR

Návštěvník internetové stránky tímto uděluje Správci Fyzioterapii Markéta Jánská, IČO 60360623 se sídlem Za Kostelem 67, Všenory 252 31 souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

Návštěvník internetové stránky souhlas uděluje pro marketingové účely, a to konkrétně pro opakované vypracovávání obchodních nabídek, které bude návštěvník internetové stránky moci využít u Správce, a pro zasílání zpráv či za účelem telefonického kontaktu obsahujícího další obchodní sdělení Správce a jiná obdobná sdělení na kontaktní údaje uvedené v rámci webového formuláře.

Správce bude zpracovávat pro výše uvedený účel pouze osobní údaje návštěvníka internetové stránky, jak budou vyplněny do tohoto webového formuláře, případně obsaženy v dalších dokumentech, které návštěvník internetové stránky vloží jako přílohu tohoto formuláře.

Správce bude zpracovávat výše uvedené osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, maximálně však 5 let  nebo do odvolání souhlasu.

Správce prohlašuje, že ke zpracování uvedených osobních údajů nevyužívá služeb dalších zpracovatelů.

Ochrana osobních údajů

Návštěvník internetové stránky bere rovněž na vědomí, že má vůči Správci právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, rovněž právo požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana jeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování osobních údajů.

Nejpozději s účinností GDPR, tedy od 25. 5. 2018, taktéž  právo na přenositelnost údajů a  právo vznést námitku, po níž zpracování jeho osobních údajů Správce ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami návštěvníka internetové stránky, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Návštěvník internetové stránky bere na vědomí, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli odvolat, a to osobně v sídle Správce nebo zasláním e-mailu na adresu : janskama@seznam.cz

Dne 13.11.2023 jsme spustili nový rezervační systém! Objednání je možné zde.

Děkujeme a přejeme pěkný den

Od 01.01.2024 dochází k následné úpravě ceníku za fyzioterapii (dospělí - 1.000Kč, děti 800Kč)

This will close in 20 seconds